Przejdź do treści

Komunikacja wizualna — egzamin wstępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do studiowania na kierunku artystycznym licencjackim Komunikacja wizualna po którym uzyskacie państwo umiejętności projektowania 2d oraz dyplom licencjata. W celu weryfikacji kompetencji przyszłych studentów przygotowaliśmy egzaminy, które pozwolą sprawdzić zdolności kandydatów w dziedzinie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności warsztatowych. Egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiamy jak odbywają się poszczególne próby i jaki jest cel ich organizowania. W dalszej części możecie się Państwo zapoznać z sylwetką absolwenta tego kierunku studiów.

 

R E K R U T A C J A     O N L I N E 

 

etap I: Przegląd przesłanych prac Kandydata/Kandydatki.

  1. W zasobach uczelni zarejestrowany Kandydat/ka pobiera zadanie, które musi wykonać samodzielnie.* (szczegółowe wyjaśnienia – czytaj poniżej).
  2. Kandydat/Kandydatka wgrywa na swoją część dysku/chmury pliki w formacie *.pdf z zadaniem, swoim portfolio i zestawem inspiracji artystycznych.** (szczegółowe wyjaśnienia – czytaj poniżej).

etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online.

  1. Komisja online spotyka się z Kandydatami i Kandydatkami, żeby przeprowadzić rozmowy na temat przysłanych prac.*** (szczegółowe wyjaśnienia – czytaj poniżej).
  2. O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

Strona rejestracji online: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/

 

UWAGA: Portfolio należy wgrać do 21 sierpnia przed terminem zakończenia rejestracji elektronicznej; po tym terminie nie będzie możliwe dodawanie dokumentu.

 

Szczegółowe wyjaśnienia:

* Zadanie egzaminacyjne – po rejestracji, w dniu egzaminu (24-25.08) Kandydat/ka otrzyma zadanie (poprzez informacje z systemu rekrutacyjnego). Zadanie egzaminacyjne polegało będzie na zaprojektowaniu kompozycji wizualnej na zadany temat. Pracę należy wykonać zdalnie samodzielnie, korzystając z własnych materiałów i sprzętu. Zadanie można wykonać dowolnymi technikami: odręcznie (np. rysunek, kolaż, wydzieranka itp.) lub cyfrowo (w dowolnym programie graficznym, przy użyciu aparatu fotograficznego itp.). Ostateczna forma zadania ma być zapisana w formie elektronicznej, w przypadku prac odręcznych – sfotografowana lub zeskanowana. Pracę należy przesłać w postaci jednej strony formatu A4, plik *.pdf lub jpg. Plik należy wysłać na podany przez Komisję Rekrutacyjną adres e-mail. Zadanie egzaminacyjne sprawdzać ma twórcze predyspozycje: wyobraźnię plastyczną, pomysłowość, komunikatywność i zmysł estetyczny.

** Portfolio – to prezentacja w postaci kilkustronicowego dokumentu *.pdf w formacie A4. Prace własne w portfolio mogą pokazywać wszelkie dotychczasowe twórcze działania Kandydata/Kandydatki wykonane w dowolnych technikach: zrobione ręcznie lub zrealizowane z pomocą komputera (w dowolnych programach), aparatu fotograficznego, itp. Do prezentacji szczególnie warto dołączyć prace związane z projektowaniem. Prace można opatrzeć krótkimi opisami. Wybór prac i ich liczba zależą od Kandydata/Kandydatki. Do prezentacji można dołączyć przykłady prac innych autorów (np. grafiki, ilustracje, fotografie itp.) aby pokazać źródła własnych inspiracji twórczych. W przypadku dołączenia takich prac należy wyraźnie opisać, czyjego są autorstwa, tak, aby było widać, które prace są dziełem własnym Kandydata/Kandydatki, a które stanowią inspirujący przykład.

UWAGA: Portfolio należy wgrać do 21 sierpnia przed terminem zakończenia rejestracji elektronicznej; po tym terminie nie będzie możliwe dodawanie dokumentu.

*** Rozmowa kwalifikacyjna – dotyczyć będzie zadania egzaminacyjnego, prac własnych Kandydata/Kandydatki oraz jego/jej zainteresowań twórczych, szczególnie tych związanych z wybranym kierunkiem studiów. Rozmowy będą się odbywać zdalnie przez aplikację MicrosoftTeams (darmowa aplikacja, którą należy zainstalować na komputerze lub telefonie). Zdający powinni mieć dostęp do Internetu, słuchawki/głośnik i mikrofon.

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi projektować formy użytkowe w obszarach: projektowania identyfikacji wizualnych (logo, wizerunek marek), projektowania publikacji (książki, czasopisma, e-booki), projektowania informacji (infografiki, systemy oznaczeń w przestrzeni publicznej), projektowania interfejsów (aplikacje, strony www), projektowania opakowań i prezentacji produktów (reklama). Potrafi projektować z przeznaczeniem do druku i na ekrany.

Umiejętności absolwenta koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2d). Projektuje z wykorzystaniem współczesnych cyfrowych narzędzi do tworzenia i przetwarzania obrazu: wektorowych, bitmapowych, wizualizacji 3d. Korzysta z różnorodnych środków wizualnych, z obrazów, liter i znaków. Potrafi projektować również formy ruchome i interaktywne.

Absolwent posiada umiejętności twórcze: praktyczne i teoretyczne, niezbędne do realizacji autorskich projektów z zakresu komunikacji wizualnej, w których ważny jest zarówno przekaz treści jak i estetyka.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę jako samodzielny projektant oraz w zespole, w studiu projektowym, agencji reklamowej, wydawnictwie, agencji interaktywnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Komunikacja wizualna (studia 1 stopnia)

Terminy  rekrutacji  2020/2021

Komunikacja Wizualna, stacjonarne I stopnia

 

Rozpoczęcie rejestracji:
1 czerwca 2020

Zakończenie rejestracji:
21 sierpnia 2020

Egzamin I etap:
24—25 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników I etapu:
25 sierpnia 2020

Egzamin II etap:
26—27 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników II etapu:
28 sierpnia 2020

Wpisy na listę studentów:
od 31 do 7 września 2020 (wpisy osobiście lub pocztą)

Ogłoszenie listy rezerwowej:
8 września 2020

Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej:
od 9 do 15 września 2020 (wpisy osobiście lub pocztą)

Wpisy na studia

Kandydat na studia, winien dokonać wpisu na listę studentów w terminach określonych przez Dyrektora Instytutu. Wpisy na studia dla obywateli polskich odbywają się w sposób dotychczasowy, czyli kandydat przychodzi osobiście dokonać wpisu lub osoba do tego upoważniona. Wzór upoważnienia: https://www.up.krakow.pl/images/dokumenty/rekrutacja/rekrutacja-2020-2021/pelnomocnictwo-do-wpisu-2020-2021.pdf

W przypadku obcokrajowców – kandydaci wpisu dokonują przesyłając skany dokumentów mailem na wskazany przez Sekretarza adres email. Wpisy powinny odbywać się z zachowaniem środków ostrożności, które reguluje zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-38/2020 z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.